Aktuálne

Najvýznamnejšie zmeny Zákonníka práce od 1. septembra 2011

Dňa 1. septembra 2011 nadobúda účinnosť zákon č. 257/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, ktorá by mala predovšetkým zvýšiť flexibilitu pri zamestnávaní. Týka sa predovšetkým výpovede, odstupného, dovolenky, pracovných zmlúv na dobu určitú, skúšobnej doby, odborov  a jednoduchšieho hromadného prepúšťania.

 

Najvýznamnejšie zmeny Zákonníka práce od 1. septembra 2011:

 

 

Kratšia výpovedná doba

Minimálna výpovedná lehota sa skráti o polovicu z dvoch mesiacov na jeden; v určitých prípadoch však bude dlhšia. V prípade výpovede z organizačných dôvodov či z dôvodu zrušenia firmy bude záležať na dĺžke pracovného pomeru. Ak trval najmenej jeden a menej ako päť rokov, výpovedná lehota bude dva mesiace, a ak bol dlhší, pôjde o tri mesiace. Kto dostal výpoveď z iného dôvodu, bude mať dvojmesačnú výpovednú lehotu, iba ak odpracoval najmenej rok.

 

Zanikne súbeh odstupného s výpovednou lehotou

K výpovedi z organizačných dôvodov či z dôvodu zrušenia pracoviska dnes patrí aj odstupné. Súbeh zanikne. Zamestnanec dostane odstupné, len ak sa pracovný pomer skončí dohodou. Ak už dostal výpoveď, pred začatím výpovednej doby a môže požiadať zamestnávateľa o odchod dohodou. Zamestnávateľ mu vtedy musí vyhovieť. Výška odstupného bude zodpovedať priemernému zárobku zamestnanca a počtu mesiacov nevyužitej výpovednej lehoty.

 

Výpoveď či okamžité skončenie pracovného pomeru nebude nutné vopred prerokovať

Keď zamestnávateľ chce dať niekomu výpoveď alebo s ním okamžite skončiť pracovný pomer, nebude povinný vopred to prerokovať so zástupcami zamestnancov.

 

Vek postačí na dlhšiu dovolenku

Zamestnancovi, ktorý už mal alebo tento rok bude mať 33 rokov, patrí najmenej päť týždňov dovolenky po preukázaní, že odpracoval 15 rokov. Od 1.1.2012 nebude treba nič dokladovať. Nárok na dlhšiu dovolenku bude mať každý, kto už mal alebo v danom roku bude mať 33 rokov veku.

 

Brigáda cez prázdniny bez potvrdenia o štúdiu

Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci je potvrdenie štatútu študenta. Pre prípad, že chce pracovať po ukončení štúdia na strednej škole alebo pred zápisom do ďalšieho ročníka vysokej školy, bude mať možnosť pracovať aj bez potvrdenia o štúdiu a to najneskôr do konca októbra daného roka.

 

Pracovné pomery na dobu určitú sa môžu opakovať rýchlejšie

Zmluvu na určitý čas bude možné dohodnúť najdlhšie na tri roky, dnes je to na dva roky. Zvýši sa aj možnosť opakovania pracovného pomeru na dobu určitú - na tri krát za tri roky. V súčasnosti je obmedzená na dva krát za dva roky. Z určitých dôvodov to ide aj častejšie. Na agentúry dočasného zamestnávania sa obmedzenia pracovných pomerov na dobu určitú nevzťahujú a tak to ostane naďalej.

 

Ochrana matiek aj počas skúšobnej doby

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez neho. Tehotné, ženy do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace matky budú mať výnimku; v týchto prípadoch zamestnávateľ musí prepustenie odôvodniť.

 

Možnosť predĺženia skúšobnej doby

Dnes môže byť v pracovnej zmluve skúšobná lehota najviac tri mesiace. Kto nastúpi na miesto vedúceho po 1. septembri, môže sa dočkať až šiestich mesiacov. Pribudne možnosť predĺženia skúšobnej lehoty kolektívnou zmluvou; pre bežného zamestnanca sa môže vyšplhať na šesť mesiacov, pre vedúceho dokonca na deväť mesiacov.

 

Odbory budú sčítavať členov

Niektoré závodné odborové organizácie prídu o právo zastupovať všetkých zamestnancov. Tá, čo bude mať takúto ambíciu, totiž bude nútená preukázať, že má najmenej 30 percent ľudí vo firme. Stačí, že zamestnávateľ využije možnosť požiadať o to v zákonom stanovenej lehote.

 

Zjednoduší sa hromadné prepúšťanie

O hromadné prepúšťanie ide, ak firma za 90 dní dá výpovede najmenej 20 zamestnancom. V menších firmách bude stačiť menej výpovedí. Kde je viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov, pôjde o hromadné prepúšťanie už vtedy, ak za 30 dní dostane výpoveď najmenej desať z nich. Vo väčších firmách musí ísť aspoň o 10 percent zamestnancov, v najväčších podnikoch o najmenej 30 zamestnancov.

Rozhodujúce je zvoliť si vhodnú formu podnikania. Najčastejšie sa budúci podnikateľ rozhoduje medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Závisí to najmä na počte spoločníkov, pretože živnosť ako podnikanie fyzickej osoby nie je možné založiť so spoločníkmi. Spoločník ručí za záväzky obmedzene len do výšky nesplateného vkladu, živnostník ručí celým svojím majetkom.

viac informácií

Rozvod manželstva je závažné životné rozhodnutie ovplyvňujúce život nielen manželov, ale najmä ich detí. S rozvodom je totiž spojené konanie o úprave pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode. Rozvod je len prvý krok, medzi manželmi vznikom manželstva vznikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a často po rozvode sa rozdelenie majetku stáva kľúčovým problémom.

viac informácií

Čím skôr začne veriteľ vymáhať svoju pohľadávku od dlžníka, tým skôr sa dostaví úspech. Dlžník môže svojimi krokmi zmariť vymoženie pohľadávky. Nie je nevyhnutné pohľadávky hneď vymáhať súdnou cestou. Ak nedôjde k mimosúdnej dohode, je možné pohľadávku započítať, postúpiť na tretiu osobu alebo ju zabezpečiť niektorým zo zabezpečovacích inštitútov.

viac informácií

Prevod nehnuteľnosti je vždy spojený s rizikom. Prevod vlastníckeho práva totiž nenastáva zaplatením kúpnej ceny, ale rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu. Pri prevode nehnuteľnosti si treba dôkladne preveriť predávajúceho a jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, technický stav nehnuteľnosti a či na nehnuteľnosti neviaznu nejaké ťarchy.

viac informácií

Ústavnú sťažnosť môže podať každý, kto tvrdí, že boli porušené jeho základné práva a slobody a to v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Konanie pred ústavným súdom nepodlieha súdnym poplatkom, sťažovateľ však povinne musí byť zastúpený advokátom.

viac informácií

Kontaktujte nás

Ondrejka & Partners, s.r.o.
advokátska kancelária
J. Kozáčeka 5
960 01 Zvolen
Slovenská republika
Tel./fax: +421 (0) 45 536 66 03
Mobil: +421 (0) 918 727 187
E-mail:
www.akvo.sk