O spoločnosti

Spoločnosť Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelária je advokátskou kanceláriou, ktorej prioritou je snaha poskytnúť klientom najvyššiu kvalitu právnych služieb v požadovanej oblasti práva.

Pre klientov pracujeme formou dlhodobého právneho servisu alebo jednotlivého poradenstva, či pri zastupovaní v súdnych sporoch. Pôsobíme na území Slovenskej republiky, sídlo máme vo Zvolene.

Zameriavame sa predovšetkým na poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, trestného, pracovného a rodinného práva. Spolupracujeme s inými advokátmi na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí, so súdnymi exekútormi, notármi, s externými spolupracovníkmi (konkurzní a reštrukturalizační správcovia, audítori, účtovníci, tlmočníci a prekladatelia, súdni znalci a pod.) tak, aby sme klientovi poskytli právne služby na vysokej odbornej úrovni. Pri poskytovaní právnych služieb využívame zaručený elektronický podpis.

Spoločnosť Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokácie v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s. s výškou poistného plnenia 1.500.000,- Eur.

Informačné povinnosti poskytovateľa služieb

obchodné meno: Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelária
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo: J. Kozáčeka 5, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 47 235 985
DIČ: 2023357754
IČ DPH: SK2023357754
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2925864803/1100
registrácia: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 20958/S
zápis v Slovenskej advokátskej komore - licencia advokáta č. 4597
tel./fax: +421 (0) 45 536 66 03
mobil: +421 (0) 918 727 187
e-mail:
poistenie: Wüstenrot poisťovňa, a.s., poistné plnenie vo výške 1.500.000,- Eur

Podrobnejšie informácie o činnosti advokátov, odmenách za poskytovanie právnych služieb, úkonoch právnych služieb a právnych predpisoch vzťahujúcich sa na advokátov a poskytovanie právnych služieb možno získať na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory - www.sak.sk, alebo na adrese Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava.

Rozhodujúce je zvoliť si vhodnú formu podnikania. Najčastejšie sa budúci podnikateľ rozhoduje medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Závisí to najmä na počte spoločníkov, pretože živnosť ako podnikanie fyzickej osoby nie je možné založiť so spoločníkmi. Spoločník ručí za záväzky obmedzene len do výšky nesplateného vkladu, živnostník ručí celým svojím majetkom.

viac informácií

Rozvod manželstva je závažné životné rozhodnutie ovplyvňujúce život nielen manželov, ale najmä ich detí. S rozvodom je totiž spojené konanie o úprave pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode. Rozvod je len prvý krok, medzi manželmi vznikom manželstva vznikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a často po rozvode sa rozdelenie majetku stáva kľúčovým problémom.

viac informácií

Čím skôr začne veriteľ vymáhať svoju pohľadávku od dlžníka, tým skôr sa dostaví úspech. Dlžník môže svojimi krokmi zmariť vymoženie pohľadávky. Nie je nevyhnutné pohľadávky hneď vymáhať súdnou cestou. Ak nedôjde k mimosúdnej dohode, je možné pohľadávku započítať, postúpiť na tretiu osobu alebo ju zabezpečiť niektorým zo zabezpečovacích inštitútov.

viac informácií

Prevod nehnuteľnosti je vždy spojený s rizikom. Prevod vlastníckeho práva totiž nenastáva zaplatením kúpnej ceny, ale rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu. Pri prevode nehnuteľnosti si treba dôkladne preveriť predávajúceho a jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, technický stav nehnuteľnosti a či na nehnuteľnosti neviaznu nejaké ťarchy.

viac informácií

Ústavnú sťažnosť môže podať každý, kto tvrdí, že boli porušené jeho základné práva a slobody a to v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Konanie pred ústavným súdom nepodlieha súdnym poplatkom, sťažovateľ však povinne musí byť zastúpený advokátom.

viac informácií

Kontaktujte nás

Ondrejka & Partners, s.r.o.
advokátska kancelária
J. Kozáčeka 5
960 01 Zvolen
Slovenská republika
Tel./fax: +421 (0) 45 536 66 03
Mobil: +421 (0) 918 727 187
E-mail:
www.akvo.sk