Právne služby

Spoločnosť Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelária (ďalej v texte len „advokátska kancelária Ondrejka & Partners“) poskytuje svojim klientom komplexný právny servis predovšetkým v oblasti obchodného, občianskeho, trestného, pracovného a rodinného práva vrátane zastupovania v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy, v rozhodcovských a arbitrážnych konaniach, pri obchodných rokovaniach so zmluvnými stranami ako aj pri mimosúdnom riešení sporov.

Obchodné právo

Obchodné právo je súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých vstupujú podnikatelia pri uskutočňovaní ich podnikateľskej činnosti. Pre podnikateľov ide o podstatnú právnu úpravu ich záväzkových vzťahov. Obchodné právo je ťažiskovou oblasťou poskytovaných právnych služieb advokátskej kancelárie Ondrejka & Partners. Podľa potrieb klienta posudzujeme široké spektrum obchodno-právnych vzťahov, pripravujeme zmluvy z oblasti obchodného práva akými sú napr. kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o sprostredkovaní a obchodnom zastúpení, licenčné zmluvy, prepravné zmluvy, úverové zmluvy a pod.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti obchodného práva zahŕňa najmä:

 • vypracovanie právnych analýz, stanovísk a rozborov k zmluvným vzťahom
 • príprava a posudzovanie všetkých zmluvných typov obchodného práva
 • zodpovednosť za škodu, náhrada škody, bezdôvodné obohatenie
 • nekalá súťaž
 • zastupovanie v súdnych sporoch, v rozhodcovských a arbitrážnych konaniach

Obchodné spoločnosti

Právo obchodných spoločností tvorí súčasť obchodného práva a obsahuje právne normy upravujúce právne postavenie podnikateľov – právnických osôb. Advokátska kancelária Ondrejka & Partners poskytuje právne služby týkajúce sa obchodných spoločností a to od ich založenia, cez výkon podnikateľskej činnosti až po ich zrušenie formou likvidácie, resp. bez likvidácie. Vykonávame zmeny v obchodných spoločnostiach ako sú napríklad rozšírenie predmetov podnikania, zníženie alebo zvýšenie základného imania, či prevody obchodných podielov. Pripravujeme podklady pre valné zhromaždenia a zasadnutia riadiacich a dozorných orgánov obchodných spoločností. Zastupujeme klientov v konaní pred obchodným registrom, centrálnym depozitárom, živnostenskými a daňovými úradmi. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, vďaka čomu sa súdne poplatky za registrovanie novej spoločnosti, alebo zmien v spoločnosti znižujú o 50%.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti práva obchodných spoločností zahŕňa najmä:

 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť) a ich organizačných zložiek, družstiev, zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • prevody účastí na obchodných spoločnostiach (zmluvy o prevode obchodného podielu, zmluvy o kúpe/predaji akcií)
 • zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností
 • premena právnej formy obchodných spoločností
 • zrušenie a likvidácia obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • zastupovanie spoločnosti v jej orgánoch a vedenie valných zhromaždení
 • zastupovanie v registrovom konaní pred Obchodným registrom alebo Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • príprava a posudzovanie zmlúv v oblasti práva obchodných spoločností (manažérske zmluvy, zmluvy o výkone funkcie)
 • právny audit spoločností

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok tvorí významnú časť činnosti advokátskej kancelárie Ondrejka & Partners. Posudzujeme klientove právne vzťahy a uplatňované nároky, po ich posúdení pristupujeme k podávaniu žalôb na všeobecné alebo rozhodcovské súdy. Poskytujeme komplexné právne služby týkajúce sa transakcií s pohľadávkami vrátane všetkých s tým spojených právnych úkonov (postúpenie pohľadávok, ich zabezpečovanie záložnými právom a pod.). Štandardom je analýza dosiahnutia vymoženia či efektívneho zhodnotenia pohľadávky v čo možno najkratšom čase a posúdenie finančnej a časovej náročnosti procesu jej vymáhania.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti vymáhania pohľadávok zahŕňa najmä:

 • analýzy s návrhmi na optimálne uspokojenie pohľadávok
 • zastupovanie veriteľov a realizácia ich práv k založenému majetku
 • poradenstvo pri postúpení pohľadávok a vypracovanie súvisiacich zmluvných dokumentov
 • osobné rokovania s dlžníkmi

Súdne spory

Napriek tomu, že snahou každého je vyhnúť sa súdnemu sporu a vyriešiť spor mimosúdne, súdne spory sú častou súčasťou nášho života. V advokátskej kancelárii Ondrejka & Partners tvoria našu bežnú agendu. Máme praktické skúsenosti s vypracovaním podkladov potrebných pre podanie návrhov na príslušné súdy a taktiež so zastupovaním klientov vo všetkých uvedených oblastiach práva pred všetkými súdnymi inštanciami v Slovenskej republike.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti súdnych sporov zahŕňa najmä:

 • vypracovanie právnych analýz, stanovísk a rozborov k zmluvným vzťahom
 • príprava právnych podaní a podávanie žalôb
 • podávanie opravných prostriedkov
 • súdne zmiery, riešenia sporov mimosúdnou cestou

Občianske právo

Každodenný život vytvára právny základ pre veľké množstvo občiansko-právnych vzťahov. Susedské spory, spôsobenie škody a vymáhanie jej náhrady, zrušenie či vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo podielového spoluvlastníctva sú oblasti, s ktorými sa na nás klienti často obracajú. Advokátska kancelária Ondrejka & Partners vypracováva široké spektrum zmluvných typov, v ktorých sú zakomponované právne mechanizmy spoľahlivo chrániace práva a oprávnené záujmy našich klientov. V prípade porušenia práv klientov uskutočňujeme všetky právne kroky s cieľom zabezpečiť ich ochranu.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti občianskeho práva zahŕňa najmä:

 • vypracovanie právnych analýz, stanovísk a rozborov k zmluvným vzťahom
 • príprava a posudzovanie všetkých zmluvných typov občianskeho práva
 • vlastnícke právo – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podielové spoluvlastníctvo, jeho nadobúdanie, trvanie a zrušenie mimosúdnou dohodou a súdnou cestou
 • vecné práva k cudzej veci – záložné právo, vecné bremeno, zádržné právo
 • susedské spory
 • zodpovednosť za škodu, náhrada škody, bezdôvodné obohatenie
 • ochrana osobnosti
 • ochrana spotrebiteľa
 • zastupovanie v súdnych sporoch a v rozhodcovských konaniach

Rodinné právo

Právne služby týkajúce sa vzťahov upravených rodinným právom sú najviac využívané v otázkach rozvodov, vyživovacích povinností, trvania a zániku vyživovacích povinnosti rodičov voči deťom, ako aj iných druhov vyživovacích povinností (manželská vyživovacia povinnosť, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými). Advokátska kancelária Ondrejka & Partners pôsobí v procese vyjednávania o uzatvorení dohody o výživnom a v prípade neúspechu rokovaní poskytuje zastupovanie aj v súdnom konaní.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti rodinného práva zahŕňa najmä:

 • poradenstvo pri uzatváraní manželstva, pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • príprava a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • poradenstvo a zastupovanie klientov pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou (výživné)
 • poradenstvo vo veciach úpravy styku rodičov s deťmi
 • uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v rodinných veciach (manželstvo, rozvod, úprava práv a povinností k maloletým)
 • zastupovanie v konaní o osvojenie a určení či zapretí otcovstva

Pracovné právo

Oblasť pracovného práva tvorí nevyhnutnú súčasť každého rozvíjajúceho sa podnikajúceho subjektu a dotýka sa podstatnej časti obyvateľov Slovenskej republiky. Svojim klientom advokátska kancelária Ondrejka & Partners poskytuje v oblasti pracovného práva komplexné poradenstvo, pripravujeme a posudzujeme manažérske zmluvy, pracovnoprávne a iné zmluvy upravujúce postavenie zamestnávateľov a zamestnancov, spôsoby a metódy odmeňovania ako aj právne úkony súvisiace so skončením pracovného pomeru zamestnancov vrátane hromadného prepúšťania.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti pracovného práva zahŕňa najmä:

 • posudzovanie pracovnoprávnych vzťahov, nárokov zamestnávateľov a zamestnancov, vyporiadanie nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov
 • úprava pracovnoprávnych a iných vzťahov s členmi orgánov spoločnosti
 • príprava a posudzovanie pracovných a iných zmlúv a právnych dokumentov
 • príprava a posudzovanie vnútroorganizačných predpisov zamestnávateľa
 • vypracovanie dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí zo strany zamestnávateľa resp. zamestnanca, okamžitého skončenia pracovného pomeru a všetkých druhov zmlúv podľa Zákonníka práce (dohody o hmotnej zodpovednosti)
 • náhrada škody
 • ochrana zamestnancov a zamestnávateľov

Dedičské právo

Dedičské právo je súbor právnych predpisov upravujúcich prechod majetkových práv a povinností zo zomretej fyzickej osoby - poručiteľa na jej právnych nástupcov. V oblasti dedičského práva advokátska kancelária Ondrejka & Partners poskytuje právne služby najmä v spisovaní závetov a listín o vydedení a v zastupovaní pozostalých a veriteľov v konaní o dedičstve a sporoch vyplývajúcich z tohto konania.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti dedičského práva zahŕňa najmä:

 • spisovanie závetov a listín o vydedení
 • zastupovanie pozostalých a veriteľov v konaní o dedičstve a sporoch vyplývajúcich z tohto konania

Nehnuteľnosti

Obchodovanie s nehnuteľnosťami v súčasnej dobe narastá do nebývalých rozmerov. Nehnuteľnosti sú jednou z najlepších a najstabilnejších foriem dlhodobej investície. Či už sa jedná o kúpu bytu, alebo o nadobudnutie nehnuteľnosti neporovnateľne väčšej hodnoty – vždy je potrebné myslieť na detailné preverenie jej právneho a faktického stavu a dostatočné zmluvné zabezpečenie celej transakcie. Každá nehnuteľnosť má svoju minulosť. Sú ňou všetci vlastníci, ktorí nehnuteľnosť v minulosti vlastnili či užívali, starali sa o ňu, prípadne ju zaťažili vecnými bremenami v prospech iných subjektov. Oboznámiť sa detailne s právnym stavom nehnuteľnosti neznamená len preštudovanie listu vlastníctva, niekedy je potrebné preveriť aj predchádzajúce nadobúdacie tituly (zmluvy, osvedčenia o dedičstve) a preskúmať osoby vlastníkov, ktorí nehnuteľnosť vlastnili. Advokátska kancelária Ondrejka & Partners poskytuje komplexné právne služby v oblasti nakladania s nehnuteľnosťami a to nielen so zameraním na právne aspekty ich nadobúdania ale zohľadňujeme aj daňové a finančné aspekty ich scudzovania. Našim klientom poskytujeme právne služby v súvislosti s rôznymi druhmi nehnuteľností vrátane rezidenčných projektov, nebytových priestorov, priemyselných nehnuteľností a polyfunkčných nehnuteľností. Taktiež zabezpečujeme usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, prípravu podkladov pre zmenu druhu pozemkov, zlučovanie a rozdeľovanie pozemkov a pod.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti práva nehnuteľností zahŕňa najmä:

 • posudzovanie vzťahov k nehnuteľnostiam
 • príprava a posudzovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o nájme a podnájme nehnuteľností
 • príprava návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
 • poradenstvo v oblasti stavebného práva
 • stavebné a kolaudačné konanie
 • uplatnenie a vymáhanie reštitučných nárokov
 • zastupovanie klientov pri domáhaní sa svojich práv vo vzťahu k nehnuteľnostiach
 • poradenstvo v oblasti pozemkového práva a pozemkových spoločenstiev

Konkurzy a reštrukturalizácie

Oblasť konkurzov a reštrukturalizácií je dynamicky sa rozvíjajúcim právnym odvetvím slovenského právneho poriadku. Hospodárska a finančná kríza spôsobila veľa problémov, zlá zákazka alebo nesplatená pohľadávka výrazne ovplyvňujú podnikanie a hospodárenie podnikateľských subjektov, pričom konkurz nemusí byť jediným riešením tejto situácie. V súvislosti s problematikou konkurzu a reštrukturalizácie poskytuje advokátska kancelária Ondrejka & Partners právne služby nielen veriteľom ale aj dlžníkom v pozícii úpadcu a to vo všetkých fázach konkurzného a/alebo reštrukturalizačného konania. Právne služby v tejto oblasti zahŕňajú prípravu a podanie konkurzných prihlášok, zastupovanie klienta na prieskumných pojednávaniach, na schôdzach veriteľov, vypracovanie stanovísk k rozvrhovému uzneseniu, prípadne zastupovanie v incidenčných sporoch, vedenie rokovaní s veriteľmi klienta a zastupovanie na súde pri schvaľovaní reštrukturalizácie.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií zahŕňa najmä:

 • príprava, posudzovanie a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie
 • prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (zastupovanie veriteľov na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore)
 • poradenstvo dlžníkom/úpadcom v priebehu konkurzného/reštrukturalizačného konania
 • poradenstvo súvislosti s oddlžením fyzickej osoby

Exekúcie

Exekúcia je konanie o nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí a predstavuje výrazný zásah do majetkovej integrity povinných osôb. Exekútor je osoba splnomocnená na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, na tento účel sa mu priznáva postavenie verejného činiteľa. Advokátska kancelária Ondrejka & Partners je pripravená poskytnúť v oblasti exekučného práva právne služby pozostávajúce v príprave návrhov na výkon exekúcie, zastupovaní v exekučných konaniach či už na strane oprávneného alebo povinného, ako aj pri požiadavkách na zastavenie či odklad exekúcie.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti exekučného práva a exekúcií zahŕňa najmä:

 • príprava a podávanie návrhov na výkon rozhodnutia
 • zastupovanie oprávnených v konaní o výkon rozhodnutia
 • zastupovanie povinných v konaní o výkon rozhodnutia (podávanie námietok v exekučnom konaní, podávanie návrhov na zastavenie a odklad exekúcie)

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo je majetok nehmotnej povahy, ktoré je výsledkom procesu ľudského myslenia. Môžeme sem zahrnúť originálne myšlienky, námety, návody a riešenia ako meniť okolitý alebo vnútorný svet človeka. Do obsahu pojmu práva duševného vlastníctva patria priemyselné práva, autorské práva a práva súvisiace s autorským právom. V oblasti autorského práva advokátska kancelária Ondrejka & Partners zabezpečuje pre klientov ochranu ich autorských práv a prípravu zmluvných vzťahov vznikajúcich v súvislosti s užívaním autorských diel a umeleckých výkonov. Pripravujeme tiež zmluvy o prevode ochranných známok, licenčné zmluvy i záložné zmluvy s následnou registráciou na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti práva duševného vlastníctva zahŕňa najmä:

 • vypracovanie a posudzovanie licenčných zmlúv a zmlúv o dielo
 • zastupovanie klientov pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z tvorivej duševnej činnosti
 • zastupovanie klientov pri registrácii ochranných známok

Trestné právo

Trestné právo je odvetvím verejného práva, ktoré poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia. Advokátska kancelária Ondrejka & Partners poskytuje právne poradenstvo v oblasti trestného práva vrátane obhajoby a zastupovania vo všetkých štádiách trestného konania, prípravy a spisovania sťažností, žiadostí o prepustenie z väzby a uplatňovania nárokov poškodených v trestnom konaní.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti trestného práva zahŕňa najmä:

 • poradenstvo v oblasti trestného práva
 • spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu
 • obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania
 • príprava podaní (spisovanie sťažností, žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdených z výkonu trestu, žiadosti o prepustenie z väzby)
 • uplatňovanie nárokov poškodených v trestnom konaní

Správne právo

Správne právo je širokou oblasťou nášho právneho poriadku a hoci si to neuvedomujeme stretávame sa s ním dennodenne, či už v prípade podávania žiadostí na správne orgány, platení pokút či sankcií za priestupky, alebo pri priznávaní dôchodkov Sociálnou poisťovňou. Svojim klientom poskytuje advokátska kancelária Ondrejka & Partners právne služby vo všetkých oblastiach správneho práva najmä v rámci širokého spektra správnych konaní, akými sú napríklad konania o udelenie rôznych druhov licencií, súhlasov štátnych orgánov a povolení potrebných v rámci výkonu ich podnikateľských, resp. nepodnikateľských aktivít vrátane špecifických oblastí práva životného prostredia.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti správneho práva zahŕňa najmä:

 • príprava podaní na správne orgány
 • zastupovanie v správnom konaní
 • správne súdnictvo
 • priestupkové konanie
 • náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo postupom orgánov verejnej správy

Ústavné právo

Ústavné právo je odvetvie právneho systému, ktoré reguluje štátnu moc vo vnútri štátu, jej fungovanie a organizáciu na určitých princípoch a zároveň stanovuje základné pravidlá vzťahu štátnej moci a občanov. Fyzické a právnické osoby do ústavno-právnych vzťahov vstupujú najmä v súvislosti s voľbami, alebo ako nositelia ľudských a občianskych práv, ktoré bývajú často porušované zo strany orgánov verejnej moci. Advokátska kancelária Ondrejka & Partners má bohaté skúsenosti so zastupovaním občanov a právnických osôb v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Pred prípravou samotnej sťažnosti na ústavný súd pripravíme právnu analýzu, či je možné, vhodné a účelné začínať konanie o ústavnej sťažnosti v konaní pred ústavným súdom.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners v oblasti ústavného práva zahŕňa najmä:

 • vypracovanie právnych analýz, stanovísk a rozborov
 • vypracovanie ústavnej sťažnosti a zastupovanie v konaní pred ústavným súdom
 • vypracovanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva a zastupovanie v konaní pred týmto súdom

Rozhodujúce je zvoliť si vhodnú formu podnikania. Najčastejšie sa budúci podnikateľ rozhoduje medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Závisí to najmä na počte spoločníkov, pretože živnosť ako podnikanie fyzickej osoby nie je možné založiť so spoločníkmi. Spoločník ručí za záväzky obmedzene len do výšky nesplateného vkladu, živnostník ručí celým svojím majetkom.

viac informácií

Rozvod manželstva je závažné životné rozhodnutie ovplyvňujúce život nielen manželov, ale najmä ich detí. S rozvodom je totiž spojené konanie o úprave pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode. Rozvod je len prvý krok, medzi manželmi vznikom manželstva vznikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a často po rozvode sa rozdelenie majetku stáva kľúčovým problémom.

viac informácií

Čím skôr začne veriteľ vymáhať svoju pohľadávku od dlžníka, tým skôr sa dostaví úspech. Dlžník môže svojimi krokmi zmariť vymoženie pohľadávky. Nie je nevyhnutné pohľadávky hneď vymáhať súdnou cestou. Ak nedôjde k mimosúdnej dohode, je možné pohľadávku započítať, postúpiť na tretiu osobu alebo ju zabezpečiť niektorým zo zabezpečovacích inštitútov.

viac informácií

Prevod nehnuteľnosti je vždy spojený s rizikom. Prevod vlastníckeho práva totiž nenastáva zaplatením kúpnej ceny, ale rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu. Pri prevode nehnuteľnosti si treba dôkladne preveriť predávajúceho a jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, technický stav nehnuteľnosti a či na nehnuteľnosti neviaznu nejaké ťarchy.

viac informácií

Ústavnú sťažnosť môže podať každý, kto tvrdí, že boli porušené jeho základné práva a slobody a to v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Konanie pred ústavným súdom nepodlieha súdnym poplatkom, sťažovateľ však povinne musí byť zastúpený advokátom.

viac informácií

Kontaktujte nás

Ondrejka & Partners, s.r.o.
advokátska kancelária
J. Kozáčeka 5
960 01 Zvolen
Slovenská republika
Tel./fax: +421 (0) 45 536 66 03
Mobil: +421 (0) 918 727 187
E-mail:
www.akvo.sk