Profil

Advokát JUDr. Vlastimil Ondrejka absolvoval Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici v roku 2004, v roku 2005 po absolvovaní rigorózneho štúdia získal titul doktor práv. Prax advokátskeho koncipienta vykonával v advokátskej kancelárii Abelovský – Uhaľ - Petruňo vo Zvolene. Od 1.1.2008 pôsobí ako advokát, sídlo má vo Zvolene. Je členom Lions clubu Zvolen.

JUDr. Vlastimil Ondrejka, advokát má bohaté skúsenosti v oblasti obchodného a občianskeho práva a jeho prax v oblasti procesného práva a súdnych sporov využíva advokátska kancelária pri poskytovaní služieb v týchto oblastiach. Už ako advokátsky koncipient sa podieľal na množstve významných projektov vrátane transakcií s nehnuteľnosťami, cennými papiermi, akvizíciami podnikov a spoločností. Jeho praktické skúsenosti najmä pri správe a vymáhaní pohľadávok, pri zakladaní, zmenách a riešení vnútorných právnych vzťahov obchodných spoločností ako aj v oblasti poradenstva pre spoločnosti nadnárodného a celoslovenského významu sú garanciou vysokej odbornosti poskytnutých právnych služieb.

V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou je zapísaný od 01.01.2008 pod poradovým číslom 4597, právne služby poskytuje ako konateľ spoločnosti Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelária, ktorej je spoločníkom.

Rozhodujúce je zvoliť si vhodnú formu podnikania. Najčastejšie sa budúci podnikateľ rozhoduje medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Závisí to najmä na počte spoločníkov, pretože živnosť ako podnikanie fyzickej osoby nie je možné založiť so spoločníkmi. Spoločník ručí za záväzky obmedzene len do výšky nesplateného vkladu, živnostník ručí celým svojím majetkom.

viac informácií

Rozvod manželstva je závažné životné rozhodnutie ovplyvňujúce život nielen manželov, ale najmä ich detí. S rozvodom je totiž spojené konanie o úprave pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode. Rozvod je len prvý krok, medzi manželmi vznikom manželstva vznikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a často po rozvode sa rozdelenie majetku stáva kľúčovým problémom.

viac informácií

Čím skôr začne veriteľ vymáhať svoju pohľadávku od dlžníka, tým skôr sa dostaví úspech. Dlžník môže svojimi krokmi zmariť vymoženie pohľadávky. Nie je nevyhnutné pohľadávky hneď vymáhať súdnou cestou. Ak nedôjde k mimosúdnej dohode, je možné pohľadávku započítať, postúpiť na tretiu osobu alebo ju zabezpečiť niektorým zo zabezpečovacích inštitútov.

viac informácií

Prevod nehnuteľnosti je vždy spojený s rizikom. Prevod vlastníckeho práva totiž nenastáva zaplatením kúpnej ceny, ale rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu. Pri prevode nehnuteľnosti si treba dôkladne preveriť predávajúceho a jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, technický stav nehnuteľnosti a či na nehnuteľnosti neviaznu nejaké ťarchy.

viac informácií

Ústavnú sťažnosť môže podať každý, kto tvrdí, že boli porušené jeho základné práva a slobody a to v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Konanie pred ústavným súdom nepodlieha súdnym poplatkom, sťažovateľ však povinne musí byť zastúpený advokátom.

viac informácií

Kontaktujte nás

Ondrejka & Partners, s.r.o.
advokátska kancelária
J. Kozáčeka 5
960 01 Zvolen
Slovenská republika
Tel./fax: +421 (0) 45 536 66 03
Mobil: +421 (0) 918 727 187
E-mail:
www.akvo.sk